Ungdomsbedrift

Minimumskrav

Alt materiell som tilhører programmet Ungdomsbedrift er samlet på nettsiden www.ungdomsbedrift.no som vi kaller UB-løypa. UB-løypa er en ressursbank der elever og lærere kan hente inspirasjon og tips i arbeidet.

Under "Start Ungdomsbedrift" finner elever og lærere mange temaer. Du som lærer bør gjøre deg kjent med ressursene og temaene, og velge ut hvilke temaer som er mest aktuelle for dine elever ut fra hvilken læreplan/hvilke læreplaner du knytter Ungdomsbedrift opp mot. Snakk med Ungt Entreprenørskap i ditt fylke for å få hjelp til å prioritere hva som er viktigst.

Elever som deltar i Ungdomsbedrift skal (som et minimum):

  1. 1. Registrere bedriften
  2. 2. Registrere mentor
  3. 3. Utforme forretningsplan/-modell
  4. 4. Presentere ideen for eksterne
  5. 5. Føre regnskap
  6. 6. Skrive årsrapport & levere revisorbekreftet regnskap

Nærmere forklaring:

1. Registrere bedriften: Under Stiftelse og registrering finner du mer informasjon om hva elevene må gjøre for å registrere ungdomsbedriften. Ungdomsbedriften må registreres før 31 desember. Det er kun unntaksvis (når en god pedagogisk begrunnelse foreligger fra lærer) at en ungdomsbedrift kan registreres etter 31. desember.

2. Elevene skal registrere navn på sin mentor. Dette kan gjøres når som helst i løpet av skoleåret.

3. Elevene skal kunne beskrive forretningsideen, målgruppen og kunne si noe om hvordan UB-en skal tjene penger på ideen. Lærer bestemmer «form», dvs. om elevene skal utforme en skriftlig forretningsplan, en muntlig presentasjon, et kort videoopptak, eller at elevene fyller ut en forretningsmodell.

4. Presentasjon for eksterne: "Eksterne" kan være kunder og/eller lokalt arbeids- og næringsliv. Presentasjon kan være i form av et salgstilfelle (elevene står på stand og selger) eller en presentasjon for et "publikum".

5. Alle ungdomsbedrifter skal føre et forenklet regnskap etter samme prinsipper som for ordinære bedrifter. En ungdomsbedrift må ha knyttet til seg en voksenperson som opptrer som «revisor» (kan være lærer, en foresatt eller en annen ekstern person som har økonomikompetanse).

6. Under avviklingen av ungdomsbedriften, skal elevene lage årsrapport. Årsrapporten skal inneholde årsmelding (tekst), regnskap og revisjonsberetning. "Revisor" skal bekrefte skriftlig at han/hun har gjennomgått regnskapet og funnet det i orden i revisjonsberetningen.