Ungdomsbedrift

Økonomiske rammebetingelser

Å drive ungdomsbedrift handler blant annet om å skape verdier gjennom å kjøpe og selge varer og tjenester. Skattemyndighetene i Norge har tilrettelagt et rammeverk som skal være til hjelp for alle ungdomsbedrifter. Ungdomsbedrifter som er tilsluttet Ungt Entreprenørskap faller inn under definisjonen av veldedige og allmennyttige institusjoner.

Omsetningsgrense

 • Omsetningsgrensen for en ungdomsbedrift er kr. 140 000 i bedriftens levetid.
 • Det skal ikke beregnes skatt eller merverdiavgift av omsetningen i en ungdomsbedrift som holder seg innenfor omsetningsgrensen.
 • Dersom ungdomsbedriften omsetter for mer enn kr. 140 000 vil den kunne bli registreringspliktig for merverdiavgift og skattepliktig for overskuddet. I slike tilfeller må bedriften få veiledning av Skatteetaten. Henvend dere til UE fylke når omsettingen passerer kr. 100 000, så vil UE fylke hjelpe dere med å komme i kontakt med Skatteetaten.

Hva er omsetning?

Omsetningen i en ungdomsbedrift består av alle inntektene som UB-en har i løpet av sin levetid:

 • Inntekter fra salg av varer/tjenester er en del av omsetningen.
 • Alle annonseinntekter og sponsorinntekter er en del av omsetningen. Dette er en inntekt for UB-en mot en gjenytelse. Eksempler på gjenytelser er at UB-en profilerer og/eller omtaler personen/bedriften (som sponser UB-en) på nettsider, i sosiale medier, i informasjonsmateriell, i presentasjoner, på emballasje, på stand etc.

Premiepenger er ikke en del av omsetningen til en UB, så lenge premien er uten noen form for gjenytelse.

Gjeld

En ungdomsbedrift har i utgangspunktet ikke lov å pådra seg gjeld. Det åpnes likevel for at en ungdomsbedrift kan kjøpe varer/tjenester på kreditt. Bedriften skal ikke pådra seg større leverandørgjeld enn det beløpet som ungdomsbedriften til enhver tid kan klare å betale tilbake. Dvs. penger i kasse/bank - (minus) allerede pådratt gjeld (leverandørgjeld/skyldig lønn).

Andelskapital

En ungdomsbedrift skaffer andelskapital ved oppstart av bedriften. Å selge andeler er en god måte å få inn startkapital på.

En ungdomsbedrift:

 • kan selge andeler for inntil kr. 10 000
 • en andel koster kr. 100
 • alle deltakerne/elevene i ungdomsbedriften bør eie en andel
 • andeler kan også selges til personer utenfor ungdomsbedriften
 • én person kan eie maks to andeler 
 • det er ikke tillatt å drive handel med andelene

Når ungdomsbedriften avvikles på slutten av skoleåret:

 • Dersom det er penger igjen når alle regninger er betalt, skal bedriften betale tilbake andelskapitalen til alle som eier andeler i bedriften. Dette representerer tilbakebetaling av innskutt kapital. Tilbakebetaling av tidligere innbetalt andelskapital vil ikke utløse noen skatteplikt.
 • Eventuelt beløp som utbetales til andelseiere utover tidligere innbetalt andelskapital er skattepliktig.

Lønn

Ungdomsbedriften skal ikke gjennomføre forskuddstrekk av lønn når samlet utbetaling per person/elev ikke overstiger kr. 10 000 per kalenderår. Dersom ungdomsbedriften utbetaler mer i lønn, skal hele beløpet innberettes (rapporteres) til skattemyndighetene.

Regnskap

Alle ungdomsbedrifter skal føre regnskap og må ha knyttet til seg en voksenperson som opptrer som revisor (kan være lærer, en foresatt eller en annen ekstern person som har økonomikompetanse).

Ungdomsbedrifter skal føre et forenklet regnskap etter samme prinsipper som for ordinære bedrifter. Et regnskap som er à jour gir god styring og oversikt. Den viktigste oppgaven for økonomiansvarlig i ungdomsbedriften er bokføring. Skatteetaten tilbyr regnskapskurs for alle økonomiansvarlige. Les mer HER

Visma tilbyr alle ungdomsbedrifter og UB-lærere gratis lisens til regnskapsprogrammet Visma eAccounting. Ved å bruke dette programmet kan ungdomsbedriftene få muligheten til å lære seg regnskapsføring i et ekte regnskapsprogram. eAccounting kan bestilles av UB-lærer HER. En ungdomsbedrift kan selvsagt føre regnskapet manuelt dersom lærer/elevene foretrekker det.

Under avviklingen av ungdomsbedriften, skal elevene lage årsrapport. Årsrapporten skal inneholde årsmelding (tekst), regnskap og revisjonsberetning. les mer HER