Ungdomsbedrift

Økonomisk rammeverk

Å drive ungdomsbedrift (UB) handler blant annet om å skape verdier gjennom å kjøpe og selge varer og tjenester. Ungdomsbedrifter som er tilsluttet Ungt Entreprenørskap faller inn under definisjonen av veldedige og allmennyttige institusjoner. Skatteetaten har laget et eget rammeverk for ungdomsbedriftene.

Last ned Skatteetatens informasjonsskriv i høyremenyen.

Omsetning

Omsetningsgrensen for en ungdomsbedrift er kr. 140 000 i bedriftens levetid. 

Det skal ikke beregnes skatt eller merverdiavgift av omsetningen i en ungdomsbedrift som holder seg innenfor omsetningsgrensen.

Dersom ungdomsbedriften omsetter for mer enn kr. 140 000 vil den kunne bli registreringspliktig for merverdiavgift og skattepliktig for overskuddet. Dersom ungdomsbedriften passerer kr. 100 000 i omsetning, så anbefaler vi at dere tar kontakt med UE fylke som vil sende dere til Skatteetaten for veiledning.  

Omsetningen i en ungdomsbedrift består av alle inntektene som ungdomsbedriften har i løpet av sin levetid:

  • Inntekter fra salg av varer/tjenester er en del av omsetningen.
  • Alle annonseinntekter og sponsorinntekter er en del av omsetningen. Dette er en inntekt for UB-en mot en gjenytelse. Eksempler på gjenytelser er at UB-en profilerer og/eller omtaler personen/bedriften (som sponser UB-en) på nettsider, i sosiale medier, i informasjonsmateriell, i presentasjoner, på emballasje, på stand etc.

Premiepenger er ikke en del av omsetningen til en UB, så lenge premien er uten noen form for gjenytelse.

Hva er levetid? Ungdomsbedriftens levetid beregnes fra det tidspunktet bedriften ble registrert til den ble avviklet i UEs database.

Regnskap

Alle ungdomsbedrifter skal føre regnskap

Årsaken er at dere til enhver tid skal ha oversikt over inntekter og utgifter. Dere må ha gode rutiner og føre regnskapet fortløpende

Alle ungdomsbedrifter skal ha en voksenperson som opptrer som "revisor". Dette kan være lærer, en foresatt eller en annen ekstern person som har økonomikompetanse. Revisors viktigste oppgave er å godkjenne årsregnskapet på slutten av skoleåret.

Gjeld

En ungdomsbedrift skal ikke pådra seg gjeld.

Det åpnes likevel for at en ungdomsbedrift kan kjøpe varer/tjenester på kreditt (leverandørgjeld). Ungdomsbedriften skal ikke pådra seg større leverandørgjeld enn det beløpet som ungdomsbedriften til enhver tid kan klare å betale tilbake. 

Lønn

Elevene i en ungdomsbedrift kan ta ut lønn dersom ungdomsbedriften går med overskudd.

Ungdomsbedriften skal ikke trekke skatt av lønn når samlet utbetaling per elev ikke overstiger kr. 10 000 per kalenderår (jan-des). Dersom ungdomsbedriften utbetaler mer i lønn, skal det trekkes skatt av lønn. 

Lærer eller mentor skal ikke ha lønn fra ungdomsbedriften.

Studietur og kompetansetiltak (f.eks deltakelse på kurs) som har en faglig relevans for ungdomsbedriften er ikke å anse som lønn til den enkelte elev. Reiser av mer feriemessig karakter sees på som lønn til den enkelte elev som deltar.

Innberetning av lønn gjøres av den eleven i ungdomsbedriften som er registrert som kontaktperson i Altinn. Innberetning av lønn gjøres da via Forenklet a-melding A05. Forenklet a-melding er tilgjengelig i Altinn HER

Dersom ungdomsbedriften skal utbetale lønn på mer enn 10.000 kroner per elev, må ungdomsbedriften skaffe elektronisk skattekort til de aktuelle personene/elevene. Det er da den eleven i ungdomsbedriften som er registrert som kontaktperson i Altinn som kan laste ned skattekort i Altinn HER.