Ungdomsbedrift

Hva lærer elevene?

Gjennom Ungt Entreprenørskap sine undersøkelser rettet mot UB-lærere og UB-elever, gir lærere og elever tilbakemelding om at UB-elevene utvikler entreprenørielle kompetanser og grunnleggende ferdigheter ved deltakelse i Ungdomsbedrift.

Forskningsprosjekter ledet av Østlandsforskning viser at UB-elevene utvikler økt kunnskap om hva som kreves for å starte egne bedrifter og at de i større grad faktisk også etablerer egne bedrifter senere i livet (langtidseffekt).

Under finner du en oversikt og oppsummering av undersøkelser og forskning utført de siste årene.

Egenevaluering blant UB-elever 

The Entrepreneurial Skills Pass (ESP) er et tilbud til lærere og elever som gjennomfører Ungdomsbedrift. ESP består av en egenevaluering som elevene gjør på starten og på slutten av skoleåret. I egenevalueringen reflekterer elevene rundt entreprenørielle kompetanser, grunnleggende ferdigheter og framtidsplaner. ESP er utviklet av JA Europe og brukes i hele Europa.

JA Europe / EU bruker følgende definisjoner:

Entreprenørielle kompetanser (Entrepreneurial competences) :

 • Kreativitet (Creativity)
 • Gjennomføringsevne (Perseverance) 
 • Selvtillit (Self-confidence)
 • Samarbeidsevne (Teamwork)
 • Å ta ansvar (Taking responsibility)
 • Å ta initiativ (Taking initiative)
 • Evne til problemløsning (Resourcefullness)

Grunnleggende ferdigheter (Lifelong Learning Competences):

 • Kompetanse om hvordan starte og drive en bedrift (Sense of initiative and entrepreneurship)
 • Kommunikasjon fremmedspråk (Communication in foreign language)
 • Kommunikasjon morsmål (Communication in mother tongue)
 • Evne til å bruke kulturelle og kreative uttrykksformer (Cultural awareness and expression)
 • Digital kompetanse (Digital competence)
 • Evne til å organisere egen læring (Learning to learn)
 • Kompetanse i matematikk og vitenskap Mathematical and science competence
 • Sosial kompetanse  (Social and civic competence)

Egenevaluering (ESP), skoleårene 2018/19 og 2017/18

I skoleårene 2017/18 og 2018/19 deltok ca. 8% av det totale antallet UB-elever i The Entrepreneurial Skills Pass. Elevene kom fra både studieforberedende og yrkesfaglige utdanningsprogrammer.

UB-elevene vurderer seg selv høyere på samtlige variabler innen entreprenørielle kompetanser og grunnleggende ferdigheter på slutten kontra starten av skoleåret. Variabelen «Kompetanse om hvordan starte og drive bedrift» har størst positiv endring begge skoleår.

Andre interessante funn:

 • 8 av 10 elever er svært fornøyd eller fornøyd med Ungdomsbedrift som metode for å lære.
 • 8 av 10 elever er svært fornøyd eller fornøyd med støtte og oppfølging fra UB-lærer.

Rapport for begge skoleår er tilgjengelig i høyremenyen.

UB-lærer undersøkelsen, 2018

Ungt Entreprenørskap gjennomførte en undersøkelse blant alle UB-lærere i våren 2018. 37% av alle UB-lærere besvarte undersøkelsen. I undersøkelsen ble lærerne bla. bedt om å vurdere elevenes læringsutbytte.Her er flere interessante funn:

 • Én UB-elev bruker i snitt 255 timer per skoleår til UB-arbeid (hvorav 184 timer på skolen).
 • 8,7 av 10 lærere mener de når kompetansemål i læreplanen gjennom arbeidet med Ungdomsbedrift.
 • 9,5 av 10 lærere mener at elevene blir bedre til å samarbeide med hverandre (internt i UB-en)
 • 8,5 av 10 lærere mener at elevene blir bedre til å løse utfordringer, ta ansvar, ta initiativ, utvikle selvtillit, å jobbe kreativt og til å gjennomføre/fullføre arbeidsoppgaver.
 • 7,5 av 10 lærere mener elevene blir bedre til å reflektere over egen læring
 • 5,5 av 10 lærere mener elevene blir bedre til å samarbeide med lokalt arbeids- og næringsliv.

Rapporten er tilgjengelig i høyremenyen.

Langtidseffekt av Ungdomsbedrift, 2018

Østlandsforskning gjennomførte våren 2018 prosjektet ‘Langtidseffekter av deltakelse i Ungdomsbedrift’. Målet var å undersøke om deltakelse i Ungdomsbedrift (UB) i videregående opplæring og Studentbedrift (SB) i høyere utdanning bidrar til å øke andelen unge mennesker som har entreprenørielle ambisjoner, er involvert i bedriftsetablering og sosialt entreprenørskap, og øker sin ansettbarhet mm. I undersøkelsen deltok 2000 personer som er 24-26 år. Halvparten av de spurte deltok i UB i perioden 2009-2011, mens den andre halvparten ikke har deltatt i UB.

Forskningen viser bla. at: 

 • UB-deltakere opplevde i høyere grad at arbeids- og næringsliv ble brukt som læringsarena i grunnopplæringen
 • SB-deltakere opplevde i høyere grad at arbeids- og næringsliv ble brukt som læringsarena i høyere utdanning
 • SB-deltakere ser oftere entreprenørielle muligheter og rapporterer oftere at de har entreprenøriell kapasitet enn ikke-deltakere
 • UB-deltakere og SB-deltakere rapporterer oftere at de ønsker en karriere som selvstendig næringsdrivende enn ikke-deltakere
 • Både UB-deltakere og SB-deltakere rapporterer oftere at de har etablert bedrift enn ikke-deltakere
 • SB-deltakere rapporterer oftere at de har vært involvert i sosialt entreprenørskap enn ikke-deltakere

 Forskningsrapporten er tilgjengelig HER

The Innovation Cluster for Entrepreneurship Education, 2017

Østlandsforskning lanserte i november 2017 resultatene fra et europeisk forskningsprosjekt kalt The Innovation Cluster for Entrepreneurship Education (ICEE). I fem europeiske land har det blitt forsket på effektene av Ungdomsbedrift (videregående skole), og over 12 000 respondenter har deltatt i prosjektet.

Fra den kvantitative delen av undersøkelsen konkluderer rapporten blant annet med at elevene som har mange timer (>100t) entreprenørskapsundervisning (UB) har:

 • Større kunnskap om og sannsynlighet for egen etablering
 • Høyere score på prosjektledelse, mestringsevne, problemløsningsevne og teamarbeid
 • Høyere score på å ta initiativ og på samfunnskompetanse
 • De blir bedre på muntlig kommunikasjon, matematikk, digital kompetanse og "lære å lære" 
 • Lavere sykefravær, høyere skolemotivasjon og innsats – og forbedret prestasjon!

Forskningsrapporten er tilgjengelig HER 

Egenevaluering blant UB-elever i skoleåret 2015/16

Ungt Entreprenørskap (UE) gjennomførte en egenevaluering blant elever som deltok i Ungdomsbedrift (UB) i skoleåret 2015/16 og i skoleåret 2014/15. I egenevalueringen gir UB-elevene tilbakemelding om egen utvikling på ulike variabler fra høst til vår. Resultatene fra begge undersøkelser er tilgjengelige i høyremenyen.

1.200 elever besvarte egenevalueringen i 2015/16. Elevene kom fra både studieforberedende og yrkesfaglige utdanningsprogrammer.

Undersøkelsen viser at:

 • Elevene rapporterer at de blir bedre til å bygge nettverk, løse problemer, ta risiko, tenke nytt, stole på seg selv og at de blir bedre til å fatte beslutninger (entreprenørielle kompetanser).
 • Elevene rapporterer at de blir bedre på «å søke og kritisk velge blant ulike informasjonskilder», «å uttrykke meg skriftlig» og «å uttrykke meg muntlig» (grunnleggende ferdigheter).
 •  Elevene rapporterer at de blir bedre på «å mestre de fleste skolefagene» i løpet av skoleåret. De rapporterer også at de trives på skolen i større grad på slutten av skoleåret enn på starten. (Motivasjon, mestring og trivsel)
 • 8 av 10 UB-elever svarer at de vet hvordan man skal starte og drive en bedrift på slutten av skoleåret (mot 5 av 10 på starten av året).
 • 7 av 10 UB-elever svarer at de har en viktig rolle for å skape verdier for framtida på slutten av skoleåret (mot 4 av 10 på starten av året).
 • UB-elevene rapporterer også at de har bedre kjennskap til begreper som verdiskaping, risikovilje og forretningsutvikling på slutten av skoleåret enn på starten.

Hør hva UB-elev Annelin forteller om noe at det hun har lært etter deltakelse i Ungdomsbedrift HER

Hør hva UB-elev Silje forteller om hva hun har lært etter deltakelse i Ungdomsbedrift HER 

Rapporten er tilgjengelig i høyremenyen.  

Langtidseffekt av Ungdomsbedrift, 2011 

Høsten 2011 gjennomførte Østlandsforskning ("Ungdomsbedrift og entreprenørskap", notat nr. 2011/17) en undersøkelse på egenetablering blant personer i alderen 24-25 år. I undersøkelsen deltok 1187 personer som da var 24-25 år. Rundt halvparten av respondentene deltok i UB i perioden 2003/04-2005/06, mens den andre halvparten ikke deltok i UB (kontrollgruppe).

Forskningen viser at:

 • 12 prosent av tidligere UB-deltakere har etablert virksomhet, mot 8 prosent i kontrollgruppen.
 • 33 prosent av tidligere UB-deltakere har lederansvar, mot 25 prosent i kontrollgruppen. 
 • 55 prosent av UB-deltakerne mener de har nødvendige kunnskap og ferdigheter for å etablere en bedrift om muligheten skulle dukke opp, mot 41 prosent i kontrollgruppen. 
 • 46 prosent av UB-deltakerne ønsker å bli selvstendig næringsdrivende, mot 39 prosent i kontrollgruppen.

 Forskningsrapporten er tilgjengelig HER