Ungdomsbedrift

Organisering på skolen

Ungdomsbedrift kan forankres i de fleste utdanningsprogrammer og fag, ut fra ønsker og målsetninger og lokale rammevilkår på den enkelte skole.

Arbeid med Ungdomsbedrift bør forankres hos skoleledelsen, som kan ta høyde for dette i timeplanlegging og gi rom for at involverte lærere får tid sammen til planlegging og samarbeid. Noen skoler har en egen entreprenørskapsansvarlig som koordinerer entreprenørskapsarbeidet på skolen.

Ved å involvere flere fag i ungdomsbedriften, vil elevene få erfaring med å jobbe tverrfaglig og se fagene i sammenheng. 

Det er også verdifullt at lærerkollegiet  får informasjon om ungdomsbedrift som metode, og at viktige datoer for kurs og arrangementer kan legges inn i skolens årshjul. UE i ditt fylke bidrar gjerne med informasjon til skoleledelse og lærerkollegiet.

Planlegging

Det å arbeide med ungdomsbedrift må legges inn i årsplaner og avspeiles i planleggingen av skoleåret. I noen perioder vil det, for deg som lærer, være nødvendig å sette av mye tid til veiledning av ungdomsbedriften, mens bedriften i andre perioder er mer selvgående. Sjekk kalenderen eller ta kontakt med UE i ditt fylke når du planlegger året, for å få en oversikt over aktuelle kurs og arrangementer.

Tenk gjennom hvilke arbeidsoppgaver du ønsker at elevene skal bruke mest tid på. I UB-løypa er det mange arbeidsoppgaver og temaer, det er ikke sikkert at elevene skal jobbe like mye med alt eller at de skal innom alle arbeidsoppgaver og temaer. Du bør prioritere hvilke arbeidsoppgaver og temaer som er viktigst for dine elever å jobbe med. Dette avhenger av hvilket utdanningsprogram de går på, rammevilkår på skolen og elevenes forutsetninger. Arbeidsoppgavene i en ungdomsbedrift kommer nødvendigvis ikke i den rekkefølgen vi har skissert. Noen oppgaver og prosesser vil kunne foregå parallelt.

I høyremenyen finner du ulike maler som kan hjelpe deg med å planlegge UB-året.